Comitès Externs del biobanc

Els comitès externs científic i ètic estaran integrats, cada un d’ells, per un mínim de quatre membres que no tinguin participació directe amb l’activitat del biobanc i amb coneixements suficients per dur a terme les funcions encomanades.

Els dos comitès tindran reglaments interns de funcionament, que establiran els mecanismes oportuns que assegurin la independència i absència de conflictes d’interès en el procés de prendre decisions per part d’aquests comitès. En cas de que hi hagi un interès personal o professional directe per part d’algun membre dels comitès externs, aquest s’abstindrà d’intervenir.

El biobanc farà publicitat de la identitat dels membres que formen els comitès externs. Les funcions del comitè ètic extern podran ser assumides per un Comitè d’Ètica de la Investigació ja existent, que aplicarà el seu propi reglament.

COMITÉ ÈTIC D’INVESTIGACIÓ CLÍNICA (CEIC)

Les funcions del comitè d’ètica són les següents:

 • Efectuar l’avaluació ètica de les sol·licituds de cessió de mostres i dades associades. En cas que el comitè emeti un dictamen desfavorable, aquest té caràcter vinculant.
 • Assessorar la persona titular de la direcció científica sobre l’adequació dels procediments establerts per garantir la qualitat, la seguretat i la traçabilitat de les dades i mostres emmagatzemades i dels procediments associats al funcionament del biobanc, des del punt de vista ètic.
 • Assessorar la persona titular de la direcció científica sobre els aspectes ètics i jurídics previstos en el document de Bona Pràctica del Biobanc.
 • Decidir els casos en què és imprescindible l’enviament individualitzat d’informació al subjecte font, en relació amb les previsions de cessió de les seves mostres i amb els resultats de les anàlisis realitzades quan puguin ser rellevants per a la seva salut.
 • Assistir la persona titular de la direcció científica sobre altres qüestions que aquest sotmeti a la seva consideració.

Composició

La composició del CEIC-Parc de Salut Mar (Comitè ètic d'investigació clínica - IMIM Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques) es renova parcialment cada dos anys, tenint en compte els requeriments de la normativa vigent i les particularitats del Parc de Salut Mar.

COMITÉ CIENTÍFIC EXTERN (CCE)

Les funcions del comitè científic són les següents:

 • Efectuar l’avaluació científica de les sol·licituds de cessió de mostres i dades associades. En cas que el comitè emeti un dictamen desfavorable, aquest té caràcter vinculant.
 • Assessorar la persona titular de la direcció científica sobre l’adequació dels procediments establerts per garantir la qualitat, la seguretat i la traçabilitat de les dades i mostres emmagatzemades i dels procediments associats al funcionament del biobanc, des del punt de vista científic.
 • Assessorar la persona titular de la direcció científica sobre els aspectes científics del document de Bona Pràctica del Biobanc.
 • Assistir la persona titular de la direcció científica sobre altres qüestions que aquest sotmeti a la seva consideració.

El Comitè Científic del biobanc del Parc de Salut MAR va ser constituït el 16 de Març del 2011 i està format per experts en diferents àrees de la medicina i la recerca biomèdica.

Composició

 • President: 
  Laura Comerma 
 • Secretària:
  Mª Concepción Fernández
 • Vocals: 
  Xavier Nogués 
  Joana Porcel 
  Olga Castañer
  Miguel Angel Mayer
  Mitona Pujades
  Manuel Pera

Reunions

Les reunions tindran lloc un cop al mes. La documentació s’ha de presentar a l’adreça de correu electrònic marbiobanc(ELIMINAR)@imim.es per tal d’ésser avaluada.