Serveis

El MARBiobanc ofereix un ampli catàleg de mostres i serveis. La tasca del Biobanc no finalitza amb el lliurament de les mostres, sinó que ofereix suport als investigadors interns i externs en les diverses etapes dels projectes que impliquen l’ús de mostres biològiques humanes.

 • SERVEIS TÈCNICS (histològics, cel·lulars i moleculars)

  • Recepció de mostres.
  • Processament de teixits congelats i en parafina (microscòpia, congelació, fabricació de blocs de parafina).
  • Tincions histològiques bàsiques.
  • Criopreservació i expansió de línies cel·lulars.
  • Test de micoplasma per a cultius cel·lulars.
  • Extracció d’ADN/ARN a partir de sang perifèrica.(MARGenomics)
  • Extracció d’ADN/ARN a partir de teixit (congelat i parafinat). (MARGenomics)
  • Aïllament de sèrum i plasma.
 • SERVEIS DE REGISTRE I CUSTÒDIA

  • Gestió de col·leccions de projecte, de línia de recerca i de biobanc (mostres, dades i documentació associada).
  • Registre de col·leccions de línia de recerca al Registro Nacional de Biobancos (Instituto de Salud Carlos III).
  • Emmagatzematge i traçabilitat de mostres biològiques humanes de les diferents col·leccions.
  • Monitorització dels equips de fred en temps real. Servei 24 h d’atenció a incidències, alarmes, etc.
  • Elaboració d’informes històrics de control de temperatures dels equips de fred.
 • SERVEIS D’ASSESSORAMENT

  • Assessorament en la creació de noves col·leccions (mostres i dades associades).
  • Coordinació de col·leccions de mostres en estudis multicèntrics.
  • Codificació, etiquetat, transport.
  • Aspectes ètics i legals referents a la creació de col·leccions.
  • Suport a la cerca de mostres en altres biobancs.
 • SERVEI DE CESSIÓ DE MOSTRES

  El Biobanc gestiona les sol·licituds de mostres biològiques i dades clíniques associades. Les tasques que realitza són:

  • Recepció de les sol·licituds.
  • Tramitació als comitès externs al Biobanc (comitè científic extern i comitè ètic).
  • Suport en la preparació de la documentació necessària.
  • Comunicació de la resolució al sol·licitant.
  • Elaboració i enviament dels acords de transferència (MTA) de material biològic.
  • Preparació i enviament de les mostres i les dades associades a centres externs.
 • MICRODISSECCIÓ PER LÀSER

  La microdisecció per captura làser (LCM) és una tècnica de processament de mostres automatitzada que permet l'aïllament d'un conjunt de cèl·lules específiques a partir d'una població mixta, sota la visualització microscòpica. Aquesta tècnica permet uns resultats més eficients i precisos en les aplicacions posteriors.

  Es pot utilitzar a partir de mostres de teixit parafinat o congelat. La selecció de les cèl·lules es pot fer en funció de la seva morfologia, fenotip immunohistoquímic o fins i tot el seu genotip mitjançant hibridació 'in situ'.

  És una tècnica precisa que redueix la manipulació i possible contaminació de la mostra. Té un funcionament senzill, intuïtiu i ràpid.

  Característiques del sistema de microdisecció ARCTURUS XT

  Aquest microdissector té com a característica principal que treballa amb 2 làsers:

  Un làser de llum infraroja (IR) de 810nm i baixa potència i un de llum ultraviolada (UV) de 349nm.

  Per a la microdisecció es pot utilitzar únicament el IR (si es treballa sobre portaobjectes Standard) o una combinació dels dos (IR i UV) si es treballa amb els portaobjectes amb membrana de polietilè naftalè (PEN).

  En qualsevol cas, les regions d'interès quedaran adherides sobre una superfície termoplàstica (CAP).

  L'aparell dirigeix el làser sobre la pel·lícula termoplàstica del CAP en les zones seleccionades prèviament. Les cèl·lules s'adhereixen i les àrees del voltant queden en el portaobjectes. L'aparell permet visualitzar el material que s'ha capturat. El CAP es posarà directament en un tub de microcentrífuga per tal de poder fer l'extracció d'ADN, ARN o proteïnes.

  Si es treballa amb portaobjectes sense membrana, les estructures seleccionades s'adheriran al CAP, si es treballa amb membrana i mitjançant la combinació dels 2 làsers, el IR adherirà les estructures seleccionades i el UV tallarà la membrana i el teixits aconseguint un millor rendiment a la microdisecció i una menor possible contaminació d'altres estructures no seleccionades.

  Aplicacions

  La microdisecció per captura làser es una tècnica que pot ser de gran ajut en diversos àmbits, sempre que sigui necessari comparar perfils moleculars en tipus cel·lulars o estructures cel·lulars diferents. Permet un aïllament selectiu de cèl·lules específiques en teixits heterogenis. Protegeix la integritat biomolecular i conserva els perfils de mostres complexes.

  Separació cel·lular en seccions de teixit parafinat o congelat per a la realització posterior d'estudis:

  • Proteòmics
  • Genòmics
  Serveis que s'ofereixen
  • Assessorament en l'ús de l'aparell per tal d'assolir un grau d'autonomia
  • Suport en el processat de mostres complexes
  • Utilització en règim d'autoservei