Serveis

 • Serveis de cessió de mostres

  El Biobanc gestiona les sol·licituds de mostres biològiques i dades clíniques associades. Les tasques que realitza són:

  • Recepció de les sol·licituds.
  • Tramitació als comitès externs al Biobanc (comitè científic extern i comitè ètic).
  • Suport en la preparació de la documentació necessària.
  • Comunicació de la resolució al sol·licitant.
  • Elaboració i enviament dels acords de transferència (MTA) de material biològic.
  • Preparació i enviament de les mostres i les dades associades a centres externs.
 • Serveis de registre i custòdia

  • Recepció de mostres
  • Suport en tràmits i enviaments de mostres biològiques humanes..
  • Gestió de col·leccions de projecte, de línia de recerca i de biobanc (mostres, dades i documentació associada).
  • Registre de col·leccions de línia de recerca al Registro Nacional de Biobancos (Instituto de Salud Carlos III).
  • Emmagatzematge i traçabilitat de mostres biològiques humanes de les diferents col·leccions.
  • Monitorització dels equips de fred en temps real. Servei 24 h d'atenció a incidències, alarmes, etc.
  • Elaboració d'informes històrics de control de temperatures dels equips de fred.
 • Serveis d'assessorament

  • Assessorament en la creació de noves col·leccions (mostres i dades associades).
  • Coordinació de col·leccions de mostres en estudis multicèntrics.
  • Aspectes ètics i legals referents a la creació de col·leccions.
  • Assessorament en el disseny del Consentiment Informat
  • Suport a la cerca de mostres en altres biobancs.
 • Altres serveis i plataformes disponibles a l'IMIM

  SERVEI DE CRIOPRESERVACIÓ  I DE PROCESSAMENT DE MOSTRES

  • Assessorament en el disseny experimental
  • Codificació, etiquetat.
  • Aïllament de sèrum i plasma i aliquotat
  • Purificació de cèl·lules linfomononuclears circulants en sang perifèrica
  • Processament de teixits congelats i en parafina (microscòpia, talls histològics, congelació, fabricació de blocs de parafina).
  • Tincions histològiques bàsiques.

  SERVEI DE MICRODISSECCIÓ PER LÀSER

  • Assessorament i formació en l'ús del microdissector per tal d'assolir un grau suficient d'autonomia
  • Suport a la selecció de cèl·lules en funció de la seva morfologia, fenotip immunohistoquímic o fins i tot del seu genotip mitjançant hibridació 'in situ'.
  • Suport en el processat de mostres complexes
  • Separació cel·lular en seccions de teixit parafinat o congelat per a la realització posterior d'estudis d'expressió, proteòmics o genòmics.
  • Utilització en règim d'autoservei

  PLATAFORMA DE GENÒMICA (MARGenomics

  • Assessorament en el disseny experimental
  • Extracció d'ADN i/o ARN en diferents tipus de mostres (sang total, teixit congelat o parafinat, etc.)
  • Anàlisi de la qualitat de l' ADN/ARN (Quantificació i Integritat)
  • PCR quantitativa en temps real ( qPCR)
  • Microarrays
  • Next Generation Sequencing. (Preparació de llibreries i processament en les plataformes adequades)
  • Anàlisi de dades