Legislació

  • BOE núm. 159 de 4/7/2007. Llei 14/2007, de 3 de juliol, de recerca biomèdica.
  • BOE núm. 290 de 2/12/2011. Reial decret 1716/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits bàsics d’autorització i funcionament dels biobancs amb fins de recerca biomèdica i del tractament de les mostres biològiques d’origen humà, i es regula el funcionament i l’organització del Registre nacional de biobancs per a recerca biomèdica.
  • BOE núm. 177 de 25/07/2013. Ordre ECC/1404/2013, de 28 de juny, per la qual es modifica l’annex del Reial decret 1716/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits bàsics d’autorització i funcionament dels biobancs amb fins de recerca biomèdica i del tractament de les mostres biològiques d’origen humà, i es regula el funcionament i l’organització del Registre nacional de biobancs per a recerca biomèdica.
  • DOGC no. 6482 de 17/10/2013. DECRET 234/2013, de 15 d'octubre, pel qual es regulen l'autorització per a la constitució i el funcionament dels biobancs amb fins de recerca biomèdica a Catalunya i de la Xarxa Catalana de Biobancs .
  • BOE núm. 298 de 14/12/1999. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • BOE núm. 17 de 19/1/2008. Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • BOE núm. 274 de 15/11/2002. Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.
  • BOE núm. 307 de 24/12/2015. Reial decret 1090/2015, de 4 de desembre, pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments, els Comitès d’Ètica de la Investigació amb medicaments i el Registre Espanyol d’Estudis Clínics.