Avís legal i política de privacitat

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'IMIM (Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques) o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'IMIM (Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques).

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. L'IMIM (Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques) no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de l'Institut.

L'IMIM (Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques) no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.