Qualitat

El MARBiobanc ha definit com a objectius més importants custodiar i disposar de mostres biològiques i d’informació associada de manera que sigui d’interès per a la comunitat científica.

Política de qualitat

El MARBiobanc pertany als Serveis Científicotècnics de l'IMIM (SCT), que tenen com a objectiu principal donar el suport necessari als investigadors en la realització de les seves activitats de recerca, tot oferint diferents serveis i posant al seu abast els equipaments i infraestructures específiques i l'ajuda necessària per al ús. Atenent a aquest principi, la política de qualitat dels SCT consisteix en:

  • Establir una sistèmatica de millora continua, realitzant la planificació, implantació, avaluació i revisió de la gestió de qualitat que permeti prevenir problemes, corregir defectes de funcionament i obtenir avanços constants en la prestació de serveis, mantenint i actualitzant el Sistema de Gestió de Qualitat segons la ISO 9001:2015.
  • Millorar els processos del sistema de gestió tenint en compte la eficiència i la sostenibilitat dels serveis.
  • Focalitzar els esforços en millorar especialment aquells processos que afecten a la prestació de serveis pels investigadors i clients interns i externs realitzant l'anàlisi de riscos per processos per prevenir, tractar i controlar possibles incidències.
  • Comprometre's en assabentar-se de les tendències actuals per poder adaptar-se a l'entorn canviant de la recerca biomèdica i poder planificar les actuacions futures. Així com, adaptar-se de manera ràpida i eficaç a nous escenaris i nous reptes per seguir oferint uns erveis de qualitat als investigadors.
  • Definir i planificar anualment uns objectius de qualitat específics i facilitar al personal els recursos, informació i formació pràctica necessària pel seu acompliment.
  • Afavorir la motivació del personal, a través de la creació d'un bon clima de treball i de la millora de les seves competències tècniques i professionals a partir de la detecció de les seves necessitats.  
  • Analitzar i satisfer les necessitats i expectatives de les parts interessades, usuaris interns i externs, ja sigui personal investigador en general, clients-empresa o entitats finançadores. 
  • Difondre les prestacions i informació dels serveis oferts a través i amb la col·laboració del Comitè d'Usuaris dels Serveis Cientificotècnics.
  • Complir amb els requisits ètics, legals i reglamentaris associats a les seves activitats. 

La política de qualitat es revisa periòdicament i es comunica a tot el personal a través de la Intranet, així com també està a disposició de qualsevol part interessada a través de les diferents webs de les plataformes dels Serveis Cientificotècnics i a la web institucional del IMIM.

Núria Somoza abelló

Directora Científica del MARBiobanc

Data aprovació Política de Qualitat: 27/04/2021

(PQ001 Versió 5)

Certificado AENOR IQNET