Notícies

MOTOR DE CERCA

MOTOR DE CERCA

23/12/2022

El nostre objectiu principal és la creació d'un biobanc virtual mitjançant el desenvolupament d'una Aplicació Web (AW) que permeti publicar i classificar les col·leccions de biobanc atenent el nombre de mostres per cada tipologia i que hi incorpori la informació clínica bàsica associada.

Aquest motor de cerca facilita als grups de recerca la recerca de les mostres i els biomodels òptims per als seus projectes, reduint els temps. Poden saber de manera certa i segura, les mostres disponibles a cada moment.

Enllaços relacionats