Formulari de sol·licitud de mostres

* Camps obligatoris

Escrigui el correu on vol que li enviem les dades per poder tornar accedir i completar aquesta sol·licitud:

Dades del projecte
Dades del sol·licitant
Recepció de les mostres
Dades de facturació
Documents que cal adjuntar

CONDICIONS GENERALS:

Les mostres emmagatzemades en el biobanc són cedides a títol gratuït a tercers que les requereixin amb finalitats de recerca biomèdica. Només es fan repercutir les despeses d’obtenció, manteniment, manipulació, enviament i altres de naturalesa semblant relacionades amb les mostres.

EL SOL·LICITANT ES COMPROMET:

 1. La manipulació de totes les mostres biològiques amb criteris de risc biològic potencial i a que aquestes siguin gestionades per personal capacitat en el laboratori per a realitzar una contenció adequada del risc. A l’acceptar l’entrega d’aquestes mostres l’investigador assumeix tota la responsabilitat pel que fa a la seva manipulació adequada i segura.
 2. Les mostres emmagatzemades en el biobanc són cedides a títol gratuït a tercers que les requereixin amb finalitats de recerca biomèdica. Només es fan repercutir les despeses d’obtenció, manteniment, manipulació, enviament i altres de naturalesa semblant relacionades amb les mostres. El sol·licitant es compromet al pagament d’aquestes despeses així com de les despeses d’enviament en el període de 30 dies a comptar des de la data d’emissió de la factura. En cas d’enviaments parcials es farà de la mateixa manera.
 3. A utilitzar les mostres cedides pel MARBiobanc exclusivament per a aquest projecte i únicament per a les finalitats per a las que han estat cedides (Llei 14/2007, de 3 de juliol, d’Investigació Biomèdica).
 4. A complir amb les indicacions del Comitè Ètic i Científic del MARBiobanc pel que fa referència a la cessió d’aquestes mostres i les seves dades associades.
 5. A custodiar les mostres - o part d’elles - cedides pel MARBiobanc i a garantir la traçabilitat de les mostres.
 6. A observar el reglament intern de funcionament del MARBiobanc en allò que li sigui aplicable (conservació, codificació, traçabilitat, confidencialitat, transport, etc.).
 7. A garantir en tot moment la confidencialitat de les mostres i les seves dades associades.
 8. A garantir la disponibilitat de la informació genètica que, en el seu cas, s’obtingui de les mostres.
 9. A informar al MARBiobanc dels resultats de la investigació realitzada amb les mostres esmentades.
 10. Compromís de destruir/retornar al MARBiobanc el material sobrant un cop finalitzat el projecte o assolida la finalitat per a la que han estat cedides.
 11. A citar la procedència de las mostres cedides en tots els treballs en els que es difonguin els resultats obtinguts de la investigació amb aquestes mostres. “Mostres cedides pel Biobanc del Parc de Salut MAR. Barcelona”.
 12. A comunicar al MARBiobanc qualsevol incidència que per la seva rellevància pugui afectar la conservació, traçabilitat o confidencialitat de les mostres.
 13. Enviar en el termini màxim de 2 anys des de la recepció de les mostres una memòria de la investigació realitzada així com una còpia de tots els articles científics publicats arran de la investigació amb aquests mostres.

Tipus de mostres:

Mostres de teixits i tumors
Quantitat de teixit per a cada cas: Tumoral No Tumoral
Nº de talls histològics de teixit congelat
Nº de talls histològics de teixit parafinat
Nº de talls de 10-15 micres sense muntar

En cap cas es lliurarà el bloc de teixit, únicament es lliuraran talls. Les sol·licituds que no especifiquin el nº de casos i el nº de talls no seran avaluades i es retornaran al sol·licitant.

Mostres no teixit
Dades associades